درسی دیگر از زندگی پر آموزه ی رهبر اندیشمند انقلاب برای مردم و مسئولان مملکتی در دوران بستری ایشان در بیمارستان ورق خورد و به جان شیفته ی مردم ایران رمقی مضاعف بخشید. این شیوه ای که رهبر انقلاب برای درمان خود انتخاب کردند ، درس و پیامی عملی به مردم و مسئولان کشوری بود که علی گونه زیستن را بیاموزند و شیعه علی بودن را و مسلمان محمدی بودن را نظاره کنند. و در این میان ، پیامی نیز برای یاوه گویان بداندیش بود که بدانند ، شیوه ی ساده زیستی رهبر ، چیزی نیست که آنها بتوانند با تبلیغات مغرضانه و غیر انسانی ، آن را واژگونه نشان بدهند بلکه شیوه زندگی رهبر انقلاب بگونه ای است که معاندان و دشمنان ملت ایران ،  هرگزاز این طریق نمیتوانند به نیات زشت خود دست بیابند. این نیز درس دیگری بود که نشان داد که مردان خدا با توکل برخدا و عمل به دستورات دینی چگونه میتوانند تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند. از خداوندکریم ، عاجزانه میخواهیم که به یمن وجود با برکت رهبر فرزانه ی  انقلاب ، عزت مردم ایران را روز بروز بیشتر بفرماید و بر طول عمر شریف ایشان بیافزاید. انشاءالله