الان هفته دفاع مقدس است و هر کس باید در حد وسعش کاری برای این منظور انجام دهد. مظلومیت رزمندگان ما در هشت سال سرنوشت ساز زمان جنگ  و علی الخصوص  در 25 سال بعد از آن جنگ ،  جگر سوز است.  

ومن ، فعلا در گیر و دار گرفتاریهای کاری همین را میتوانم بگویم. تا بعد.