امروز رهبر انقلاب هنگام مرخص شدن از بیمارستان ضمن تشکر از کلیه مردم و کسانیکه به ملاقاتشان رفته بودند و کادر بیمارستان گفتند :  همان روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد آمریکاییها بوسیله سفیرشان در عراق درخواست کردند که درباره داعش همکاری کنیم/من مخالفت کردم چون اینها دستشان آلوده است/وزیرخارجه آمریکا هم شخصا از دکتر ظریف درخواست کرده بود که آقای ظریف هم رد کرد.


این در خواست آمریکا بغیر از ضعف او ، سردرگم بودن سیاستگزاران آمریکا را هم نشان میدهد. زیرا مشخص میشود که آمریکاییها هنوز درک درستی از استراتژی راهبردی ایران در منطقه ندارند و براحتی تن به درخواستی میدهند که از سوی ایران رد میشود. در صورتیکه همه میدانیم که در پشت درخواستهای بین المللی آمریکا چندین تیم کارشناسی و دیپلماتیک قرار دارد که مسائل را از همه جوانب میسنجند و اگر احتمال بدهند که در خواستشان رد میشوند از دادن پیشنهاد پرهیز میکنند. اما در مورد مسائل مربوط به ایران هیچ درک درستی از جانب آمریکا مشاهده نمیشود. گویا این سیاست گزاران آمریکایی به کلی از فهم حرکتهای اصولی مردم ایران عاجر هستند.