پسر میخواست به مادرش کمک کند. با همین نیت دست بکار شد تا ظرفهای داخل ظرفشویی را بشوید. چه کاری بهتر از این میتوانست باشد؟ کمک به مادر در انجام کارهای خانه!   او با نیت خیر و با حس نیکوکاری شدید از استراحت خودش گذشت و نیم ساعت کنار ظرفشویی سرپا ایستاد و ظرفها را تمیز تمیز شست و به قول معروق برق انداخت.

ساعتی بعد وقتی مادر به خانه آمد و سراغ ظرفها رفت یکدفعه صدایش بلند شد و با ناراحتی داد زد : کی این ظرفها رو شسته ؟ پسر که انتظار داشت از او تشکر شود با دیدن این حالت برافروخته ی مادرش ، با کمی مکث و تعجب و با اکراه و تردید گفت : من شستم. و صدای طعنه و سرزنش مادر بالا گرفت و پسر را به سختی ملامت کرد.

بعد از توضیحات مادر ، پسر فهمید که چه کار اشتباهی کرده است که ظروف تفلن را با سیم ظرفشویی سابیده و خرابشان کرده است. بعد از اینکه عصبانیت مادر فروکش کرد به پسرش توضیح داد که ظروف تفلن ، حساس هستند و باید با دستمال نرمی تمیز شوند و اگر با چیز زبر و سختی سابیده شوند خراب میشوند. اما دیگر دیر شده بودو ظروف با ارزش مادر خراب شده بودند و پشیمانی سودی نداشت. پسرک فهمید که داشتن نیت خیر کافی نیست بلکه استفاده از روش درست هم لازم است و گرنه استفاده از روشهای غلط ، نیت خیر را به نتیجه ی شر تبدیل میکند.

مسئله ی ترویج فرهنگ هم همینطور است . علی الخصوص در ترویج اسلام اگر خشونت بخرج داده شود نتیجه برعکس حاصل میشود. کسانیکه برای ترویج اسلام زحمت میکشند اگر از روشهای خشن استفاده کنند مثل این است که با جسم خارداری سعی دارند که چربیهای ظروف تفلن را تمیز کنند. روشن است که اینکار نتیجه فاجعه باری دارد. اینگونه افراد با اینکه نیتشان خیر است اما نتیجه ی عملشان بجز تولید شرارت حاصلی ندارد و در آخرت هم از جانب خداوند مورد باز خواست قرار میگیرند. اگر هم قرار باشد که بخاطر نیت خیرشان پاداش داده شوند ابتدا بخاطر روشهای غلط و مضرشان کیفر میبینند. 

دقت شود که در داخل خانواده ، روشهای تربیتی فرزندان هم شامل همین قانون است. یعنی استفاده از روشهای نادرست و خشن در دعوت فرزندان به دین و دستورات شرعی همین اثر نامطلوب و معکوس را دارد و روحیه ظریف جوانان و نوجوانان و کودکان را خراش میدهد که ممکن است تا مدتهای طولانی و حتی تا ابد ترمیم نشود. 


من همیشه میگویم : خداوندا ، مردم را از شرّ اعمال خیر ما حفظ کن.