سوال خوبیست اگر پرسیده شود که : علت مصائب زندگی ما چیست؟

1- اگر مصائبی که به انسان میرسد مکافات عمل آنهاست پس چرا پیامبران و ائمه هم دچار مصائب میشوند؟

2- اگر مصائبی که به انسان میرسد آزمون الهی و وسیله ای برای قرب الهی است پس چرا افراد گناهکار هم دچار مصیبت میشوند؟

این سوال بهانه خوبی برای فکر کردن عبادی است. پس تا اطلاع ثانوی با این سوال عبادت میکنیم. یعنی به این سوال فکر میکنیم تا هم فکر کرده باشیم ، هم عبادت.

 

تفکر ساعة خیر من عبادة ستین سنة

یک ساعت تفکر از شصت سال عبادت(بدون تفکر) بهتر است

حضرت محمد(ص)