خانم ، پول را به متصدی بانک داد. صندوقدار بانک پرسید: این پول را به حساب جاریتان بریزم؟ خانم با عصبانیت گفت : خدا بکشد این جاری منو همه جا هم پارتی داره پررو ، نه خیر به حساب خودم بریز.