اگر به دنبال تایید دیگران باشیم، برده آنان خواهیم شد. کار خود را انجام دهیم ، سپس رها کنیم. این تنها راه آرامش یافتن است.