بسیاری از مردم خرج های مباح و مستحبی مثل گردش های تفریحی، سفرهای زیارتی، سفره های اطعام و... را به نحو احسن انجام می دهند؛ اما نوبت به خرج های واجب مانند پرداخت خمس، زکات، کفارات، رد مظالم و... که می رسد، برای فرار از پرداخت آن، بهانه های مختلف می آورند.

 


بر اساس فتوی آیت الله سیستانی زکات در ده چیز واجب است:

اوّل     : گندم
دوّم     : جو
سوّم   : خرما
چهارم  : کشمش
پنجم   : طلا
ششم : نقره
هفتم   : شتر
هشتم : گاو
نهم     : گوسفند
دهم    : مال‌التجاره بنا بر احتیاط لازم