ز شوق لب رزق خواران زخاک      دَوَد دانه تا آسیا سینه چاک


حضرت مولانا میفرمایند : همانطوری که شما در پی روزی هستید ، روزی هم در پی شماست. معنی مشروح آن چنین میشود که : دانه ی گندم از شوق رسیدن به لب روزی طلبان و بندگان خدا ، سینه چاک میکند و مشتاقانه تا آسیاب می دود تا تبدیل به آرد شده و روزی بندگان خدا شود.

.