پیامبر گرامی اسلام فرمود:

ای ابوذر!

 پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار:

جوانی را پیش از پیری،

سلامتی را پیش از بیماری،

ثروت را پیش از نیازمندی،

فراغت را پیش از اشتغال

و زندگی را پیش از مرگ.