تفاوت آدمها با یکدیگر الزاما در حقایق پیچیده ی فلسفی و روانشناختی نهفته نیست. خیلی چیزهای ساده هستند که تفاوتها را نشان میدهند حتی میتوان از هندوانه به حقایق بسیاری آگاهی یافت. شاید هندوانه آیینه ی عدالت اجتماعی باشد. شاید نمایانگر شخصیت فردی باشد. شاید حاکی از درد و رنج جامعه باشد. شاید هم شیرین باشد.  شما هندوانه را چطوری میخورید ؟  بعضی ها اینطوری میخورند :


برخی اینطوری :

بعضیها اینجوری :

 

عده ای هم اینجوری :

کسانی هم هستند که اینجوری هندوانه میخورند :

 

بعضی از مردم هم فرقی برایشان نمیکند که خربزه باشد یا هندوانه ، شاید هم اسمش را ندانند فقط میدانند که شکم را سیر میکند و باید خورده شود.

مردم چقـــ.....ـــــدر در هندوانه خوردن با هم فرق دارند؟؟؟!!!. شاید یک روزی من هم بروم کلاس تزیین هندوانه ، کسی چه میداند؟ شاید من هم دوست داشته باشم برای یک هندوانه دو بار پول بدهم ، یکی برای خودش ، یکی هم برای تزئینش چون شکل های فانتزی هندوانه های تزئین شده فکر آدم را از توجه به چیزهای بیهوده ی دیگر نجات میدهد.