همیشه به یادتم    

فقط شارژ ندارم

یا خط نمیدهد

یا پشت خطم

یا جواب نمیدهی

یا قطع و وصل میشه

یا در دسترس نیستی

یا در شبکه موجود نیستی

با این حال من همیشه به یادتم