همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. او میتواند در ژرفای اقیانوسهای دور دست باشد که هرلحظه از تو دور میشود یا همینجا بر بالای سر تو در حال فرود که هر آن به تو نزدیک میشود. همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. هر طور که نگاه کنی همانگونه است. هیچ دلیلی وجود ندارد که نگاه تو را نقض کند. این یک شهود است نه یک گزاره ی منطقی. شهود یعنی چیزی که فقط میتوان دیدش ولی نمیتوان توصیفش کرد یا دلیلی برایش آورد. در شهود همه چیز در نگاه تو معنی پیدا میکند نه در آنچه که می بینی. همه چیز به نگاه تو بستگی دارد. شهود چیز عجیبی است.

شهود