خدایا !

بخاطر خلقت فاطمه از تو متشکرم

اگر او نبود؟

اگر من اورا نمیشناختم ؟

اگر زن من اورا نمیشناخت

به چه کسی باید شباهت می جست؟

دراین کویر . . .

چه کسی را باید جستجو میکرد؟

وبه چه کسی باید میرسید؟

وبه کدامین مجموعه انسانیت خالص و پاکیزه متوجه میشد؟

... سلام برتو ای پاکترین!

ای بانوی مقدس انسانیت!

ای جرعه حیات بخش بی پایان!

سلام برتو ای فاطمه . . .