مدتی است که برخی افراد معلوم الحال با استفاده از یک ترفند کثیف سعی میکنند در فضای مجازی مردم را نسبت به برخی شخصیتهای مذهبی و یاسیاسی  و حتی اعتقادات دینی بدبین کنند .

ترفند آنها اینست که وقتی میخواهند به یک موضوعی (فرد یا تفکر) حمله کنند وبه آن ضربه بزنند ابتدا یک نام مستعار انتخاب میکنند که در ظاهر نشان از طرفداری از موضوع مورد نظر دارد مانند : "محب علی"  وبعد در وبلاگهای دیگران با این عنوان حاضر میشوند و با توهین به آنها و مطالبشان  در بخش نظردهی سعی میکنند چهره نامطلوبی را از موضوع موردنظر (شخصیت یا تفکر) القا کنند .

این نوع موجودات باید بدانند که مکرشان در عین خباثت محکوم به شکست است زیرا رسوایی تفکراتشان به قدری آشکار است که از پشت هزاران لایه گوناگون  نیز قابل تشخیص هستند و آنان هرگز نتیجه رفتار پستشان را نمیتوانند به مقدسات حواله کنند .

ومکروا و مکرالله و الله خیر الماکرین

این نوع اقدامات موذیانه و غیر انسانی در سال گذشته در مورد برخی شخصیتهای سیاسی از جمله آقای احمدی نژاد هم به کار برده شده است.