قوم بنی اسرائیل آنقدر ناسپاس و عهد شکن و نمک نشناس بوده است که حتی در تورات که کتاب خود بنی اسرائیل است هم سرزنش های بسیاری برای آنها ذکر شده است. در تورات در ابتدای فصل اشعیای نبی چنین آمده است :

اى آسمان و زمین، به آنچه خداوند مى‌فرماید گوش کنید: «فرزندانى که بزرگ کرده‌ام بر ضد من برخاسته‌اند. گاو مالک خود را و الاغ صاحب خویش را مى‌شناسد، اما قوم اسرائیل شعور ندارد و خداى خود را نمى‌شناسد . وای برشما  قوم گنهکار که پشتتان زیر بار گناهانتان خم شده است. واى بر شما مردم شرور و فاسد که از خداوند مقدس بنى‌اسرائیل رو گردانده و او را ترک گفته‌اید چرا از گناهان خود دست بر نمیدارید ؟ آیا به اندازه‌ی کافى مجازات نشده‌اید؟ (اشعیا، ۱)