شاید بعید به نظر برسد اما من فکر میکنم خیلی از مشکلات فرهنگی ما حل میشه اگر :

به جایی که قهوه نمیفروشند قهوه خانه نگویند

کسی را که مکه نرفته است حاج آقا صدا نکنند

به کسی که هندسه نمیداند مهندس نگویند

به کسی که حجت اسلام نیست حجت الاسلام اتلاق نکنند

به جایی که مردان را آرایش نمیکند آرایشگاه نگویند

به کسی که نقاشی نمیکند نقاش نگویند

به بقالی سرکوچه سوپر مارکت نگویند

به قصابی ها سوپر گوشت نگویند

به هر خیابان دو بانده اتوبان نگویند

به مدارس پولی غیر انتفاعی نگویند

به فقیران و ناتوانان مستضعف نگویند

. . .  و هر کلمه ای را در معنی خودش بکار ببرند و اجازه ندهند که القاب با ارزش به چیزی تعارفی تبدیل شده و اعتبار واقعی خود را از دست بدهند.