اگر روزی کفشم گم شود هرگز به دنبالش نخواهم گشت تا دردم دو تا نشود. غم مال و زخم پا.