پول نارضایتی را کم میکند اما رضایتمندی ایجاد نمیکند.

فرض کنید در روستایی آباد زندگی میکنید که اهالی آنجا همه ، هرچه دلشان بخواهد از مال دنیا دارند و هیچکس کمبودی از لحاظ مالی ندارد. اما هیچ کس در آن روستا شما را دوست ندارد. چه حالی به شما دست میدهد؟ آیا از زندگی خود راضی خواهید بود؟ در اینصورت آیا به فکر خواهید افتاد که از آن روستا بروید و در جاهای دیگر کسانی را بیابید که شما را دوست بدارند و شما هم آنها را دوست بدارید،اگر چه همه ی امکانات مالی در آنجا فراهم نباشد؟