در دکان همه باده فروشان تخته است

آن که باز است همیشه در میخانه توست

دست مشاطه ی طبع تو بنازم که هنوز

زیور زلف عروسان سخن شانه ی توست

عید مبعث مبارکباد