هر مرد یهودی باید هر روز در دعای صبحگاهی سه دعای خیر بکند :

1- خدایا متشکرم که یک غیر یهودی نیستم

2- خدایا متشکرم که یک زن نیستم

3- خدایا متشکرم که نادان نیستم


A man must say three blessings every day during morning prayers:

He thanks God “that He didn’t make me a gentile,

that He didn’t make me a woman,

that He didn’t make me an ignoramus.”

 

منبع