. . . ناگهان بیدار شدم

و دیدم که خوابم

نمیدانم

بیدار شدنم خواب بود

یا خواب بودنم بیداری!

به خواب رفتنم را به یاد ندارم

اما همیشه بیاد می آورم که به "خواب بودنم" بیدار شده ام