تنگ نظر مباش و از تنگدستی بگریز

 

امام علی علیه السلام فرمود :

بخل ، ننگ است و ترسْ ، نقص است و ناداری ، زبان زیرک را از بیان دلیل خود ببندد، و تنگدست در شهر خود غریب نماید، ناتوانی آفت است و صبر شجاعت، زهد ثروت است و پارسایی سپر.

 

متن عربی :

الْبُخْلُ عَارٌ وَ الْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ وَ الْفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ

وَ الْمُقِلُّ غَرِیبٌفِی بَلْدَتِهِ وَ الْعَجْزُ آفَةٌ وَ الصَّبْرُ شَجَاعَةٌ وَ الزُّهْدُ

ثَرْوَةٌ وَ الْوَرَعُ جُنَّةٌ

میفرماید : فقر و نداری ، زبان زیرک را از بیان دلیل خود ببندد.

در واقع امام علی در این حکمت ، فقر مالی را مذمت میکند و مومن را از آن برحذر میدارد و در عین حال زهد را بعنوان ثروت یاد میکند.

پیام روشن چنین حکمتی این است که : بیشتر از همه کار کن ولی بیشتر از همه نخور

 

 اللهم سُدََّ فَقرَنا بِغِناک