به بهانه کارهای عجیب و غریب دولت اعتدال ، بیتی از شهریار تقدیم میشود. استاد شهریار میگوید :

 

اعتدالِ قامتِ رعنا قدان ، از حد گذشت

تا نگهداری تو حدّ اعتدالِ خویشتن