مردان صالح عقاید خود را محکم و روشن بیان میکنند و مردم را به سوی آن عقیده میخوانند و ریاکاران وفرصت طلبان عقاید خود را پنهان میکنند و با طرح مطالب نامتعین و ناواضح مردم را به سوی خود میخوانند.

این سخن امام خمینی است:

مـا بـه حـبـل ولایـت خـدا و پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام چنگ زده ایم و جدا باید از هر آنچه غـیـر رضـایـت آنـان اسـت ، مـتـنـفر و بیگانه باشیم و از این بیگانگى هم بر خود فخر و مباهات کنیم .

این سخن میرحسین موسوی است:

همه باید دور هم و کنار و همدل یکدیگر باشیم؛ باید روی حداقل‌ها توافق کرد. شعارهایی را برگزینیم که قدرت وصل‌کردن و همراه ساختن حداکثری داشته باشد. همان‌طور که رنگ سبز، شاخصی حداقلی برای پیوند یافتن شهروندان معترض به وضع موجود شده است، باید بر محورهایی حداقلی برای پیشبرد و گسترش جنبش سبز اجماع کرد.