قبل از همه چیز عذر خواهی خودم را از نوشتن چنین مطلبی اعلام میکنم. اما چون این حکایت ، یک واقعیتی است که در جامعه ما وجود دارد و دیروز هم شخصا برای خودم اتفاق افتاده است به همین خاطر برای اطلاع رسانی نقل میکنم و امیدوارم از این اتفاقات روزبروز کم شود.


موبایلت زنگ میزند. گوشی را باز میکنی و میگویی : بله بفرمایید!

یک صدای زنانه و عشوه دار با لحنی هوس آلود و نوساندار میگوید : سـ....لـ...ـلام. ببین! شارژم داره تموم میشه ، یه زنگ میزنی ؟ 

به محض شنیدن اون لحن وسوسه انگیز ، ناخودآگاه نبض درون سینه ات برای چند لحظه ی کوتاه بطور ناگهانی نامنظم میشود که در این مدت کوتاه نمیتوانی علت آن را بدرستی حدس بزنی و در همین لحظات نا مطمئن  میپرسی : ببخشید شما ؟

صدای آنسوی خط باز هم با همان شیوه ای که هرزگی از آن استنباط میشود جواب میده : حالا... یه ... زنگ ... بزن !

و . . . قطع میکند. 

. . . به همین سادگی و با چند کلمه ی کوتاه و مختصر حضور و قابل دسترس بودن خود را به تو اعلام کرده و بازاریابی کثیف و آلوده ی خود را  شروع میکند. او به این ترتیب دام را میگستراند و منتظر شکارش میماند. یا بهتر بگویم او دام را پهن میکند و وسط دام مینشیند و خود را افتاده در دام و مهیا برای شکار شدن نشان میدهد. 

اگر لطف خدا یاریت کرد و زنگ نزدی مطمئن باش که از این مکر جان سالم بدر می بری ولی اگر غفلت دنیا تو را از یاد خدا برده بود و به هر بهانه ای حتی شوخی و مزاح یا مثلا به قصد هدایت و نصیحت طرف مقابل ، زنگ زدی . . . خدا میداند که شیطان به تو خوش آمد خواهد گفت.  فقط یک لحظه غفلت کفایت میکند تا در میدان مبارزه رکبی بخوری و پشتت به خاک مالیده شود. به همین سادگی. 

اما هشداری هم به مسئولان کشوری لازم است داده شود تابدانند که : فساد در فضای جامعه در حال گسترش و یارگیری است. باید از خواب غفلت بیدار شوند و خوش خیالی و سهل انگاری را تمام کنند و با جدیت تمام برای بهبود فضای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه فکر چاره باشند. اگر برای خدمت به مردم و خلق خدا انگیزه ی کافی ندارید و برای پرداختن به مشکلات جامعه علاقه ای در خود نمیبینید و دریافت حقوق ماهانه عالی شما را از لحاظ روانی قانع میکند و خود را از پاداش الهی بی نیاز میبینید ، اگر بخاطر جامعه حاضر نیستید از آسایش خود بزنید و به مشکلات رسیدگی کنید لااقل بخاطر خود و خانواده خود کاری بکنید. خود و خانواده خود را در حاشیه امن نبینید زیرا تلفن همراه و سایر رسانه های ارتباطی بدون استثناء همه مردم را به شکل مرموزانه ای در اختیار خود گرفته است و اراده ی خویش را به جامعه تحمیل میکند.  بیدار باشید و مثل کبک سر خود را در برف غفلت فرو نبرید. این تلفن همراهی که دست من است در دست همه ی بچه های این کشور نیز هست معلوم نیست چند درصد از کسانی که در معرض این تماسها هستند میتوانند خود را از این دام هولناک دور نگهدارند.