هیچ کس به آن اندازه ای که خودش خیال میکند مهم نیست. زیرا کسی که خود را بزرگ می پندارد کوچک و کسی که خود را کوچک می پندارد بزرگ است. این را تاریخ به ما یاد داده است.

خودبزرگ بینی

آیا فیل از موش می ترسه؟