حاشا  که جواب  تلخ هر کس  گویم   

  یک بد  شنوم از کس و با کس گویم

 

این نیست بدِ  من که  بدم  گوید کس     

این  است  بدِ  من  که  بدِ کس گویم