اینک پس از هزار شباب و هزار سال  

دست نیاز مان ببین که گرفتیم دامنت

دست نوازشی به سر و گوش من بکش

سازی شدم که شور و نوایی بخوانمت

 

 

تولد بهترین بانوی عالم  و روز مادر گرامی باد