افغانستان ، سربازان اشغالگر آمریکایی احتمالا پس از قتل چند افغانستانی در حال بازی بسکتبال هستند.

Photographer Julie Jacobson

یک بازی بسکتبال با استفاده از یک تایر بر روی دیوار در پست نگهبانی در روستای دهنه در استان هلمند افغانستان . یکشنبه، اوت 23، 2009، . (عکس / جولی جاکوبسن)