بزرگترین دروغ سال : هاشمی نگران حق الناس است

حق الناس هایی که هاشمی آنها را ندید!

به نقل از : اینجا