2 حدیث زیبا با موضوع : چگونه دعا کنیم

سلام بر شما

بنا به بیان  فرهنگ معین معانی کلمه های حاجت و دعا به این شرح آمده است :

حاجت : به معنی  مراد خواستن و نیاز بردن  است.

دعا : به معنی  حاجت خواستن و استغاثه به خدا. استدعای برکت ، تضرع و درخواست از درگاه خدا می باشد.

پس هر دعایی به معنی طلب حاجت و هر حاجت خواستنی نیز به معنی دعا کردن است. و بین این دو هیچ فرقی نیست.  دعا در لغت عرب به معنی فراخواندن است.  هرکس دعایی کند حاجتی دارد و هیچ کس بدون داشتن حاجت دعایی نمیکند. بعبارت بهتر، غیر از ذات باریتعالی ،  هیچ کس بدون قصد حاجت ، کسی را فرا نمیخواند و دعایی نمیکند هرکس که  دعا کند حاجتی دارد. یا حاجت دینار است یا حاجت دیدار.  یا حق

این مطلب نشات گرفته از نظرات خوانندگان مطلبی زیبا با عنوان

چگونه دعا کنیم  میباشد.