امام خمینی (رحمه الله علیه) می فرمایند :

منتظر نباشید قدرت پیدا کنید تا بتوانید حرفتان را بزنید ، حرفتان را بزنید ، قدرت پیدا میکنید.

(قسمتی از سخنرانی پخش شده از رادیو معارف- چند روز پیش)