چرا وقتی یک مقدار یارانه نقدی به مردم میدهند رشد نقدینگی سرسام آور میشود و تورم بالا میرود و اقتصاد را منفجر میکند  ولی اگر همین پولها را جمع کنند و به چند نفر دلال نور چشمی بدهند تا با بخشی از آن پولها  تخم مرغ بخرند و به مردم بدهند و مابقی را به جیب بزنند ، نقدینگی زیاد نمیشود و تورم تولید نمیکند؟

فکر کنم خودم جوابشو پیداکردم : چون در حالت اول مردم برای تامین نیازهایشان پولهایشان را خرج میکنند و به بقال و چقال میدهند و به این ترتیب  در جامعه نقدینگی زیاد میشه (یعنی به همه پول میرسه) اما درحالت دوم پول به دست اشخاص بی نیاز میرسه که نیازی به خرج کردن ندارند و ناچار پس انداز میکنند و به هیچ کس هم نمیدهند و اجازه نمیدهند که درجامعه نقدینگی زیاد بشه. عوضش می برند خارج خرج میکنند که نقدینگی آنها زیاد بشه و پدرشان در بیاد. به این ترتیب تورم در کشور تولید نمیشود و اقتصاد منفجر نمیشود و سالم میماند.

یک حالت دیگر هم وجود دارد که حالت دومی ها ! با آن پول باد آورده بانک تاسیس میکنند و همان پولهایی را که قرار بود مال مردم باشد به مردم وام میدهند و بهره میگیرند . این طوری میزان  نقدینگی بالا نمیرود و تورم زا نمیشود چون پول را که میدهند بلافاصله با سودش پس میگیرند. یعنی نه تنها پول قبلی دست مردم نمیماند بلکه یک مقدار هم بیشتر از مردم میگیرند و نقدینگی را از این هم کمتر میکنند. یعنی هرچقدر در جیب مردم پول کم باشد بهتر است و هرچقدر پول در جیب شکم گنده ها بیشتر باشد بهتر تر است. آن یکی نقدینگی را زیاد میکند ولی این یکی نمیکند.