باشگاه افسران از پذیرفتن بانوان با حجاب معذور است.

عکس/ ورود خانم های با چادر به باشگاه افسران ممنوع