"بحرین" دختری که غریبانه از سوی پهلوی شوهر رفت!/ تمام خیانت های نخست وزیر بهایی

به نقل از سراج 24 :

یکی از مواضع  معروف و مضحکی که بعد از جدایی بحرین از ایران شنیده شد اظهارات هویدا نخست وزیر بهایی طرفدار اسراییل بود. بر اساس اسناد ساواک، وقتی در جلسه یکی از احزاب، از هویدا درباره علت واگذاری بخشی از مملکت به اجانب سوال شد، وی پاسخ داد: «به هیچ کس مربوط نیست، دختر خودمان بود به هر کسی می‌خواستیم شوهرش دادیم!»