وقت طلوع ، که خورشید بر زمین تکیه زده است. فکر میکنی اگر در امتداد آن حرکت کنی میتوانی به آن برسی و لمسش کنی ، اما هرچه به آن نزدیک تر شوی او بالاتر میرود