ما همه به یک زبان میخندیم. 

 

همه به یک زبان می گرییم.

همه به یک زبان عصبانی میشویم

همه به یک زبان دلگیر می شویم

اما وقتی نوبت حرف زدن که میشود ، آدمها به زبانهای مختلف حرف میزنند. این تصادفی نیست.