یاد تو اینگونه زارم میکند 

شوق دیدارت خرابم میکند 

آب زمزم را جمال روی تو

در کویر دل سرابم میکند