منطق در آرامش و خطا کاری در هیاهو رشد میکند.

یکی از روشهای فریبکاری ومنحرف کردن اذهان ، تولید سرو صدای بیمورد و به قول معروف "های و هوی" کردن است.

جنایتکاری که قصد خفه کردن یک انسان را دارد صدای موسیقی را بالا میبرد تا کسی صدای فریاد را نشنود

دزدی که در میان جمعیت میخواهد جیب کسی را بزند با تمارض و ایجاد صدای ناله و فریاد بلند و مداوم حواس قربانی خود را پرت میکند

سپاه ضعیف برای پنهان کردن ضعف خود به طبل زدن اقدام میکند تا تعداد سپاهیان را بیشتر نشان دهد

نامزد ریاست جمهوری که قبل و بعد از انتخابات به هیاهو اقدام کند چه چیری را میخواهد پنهان کند؟