انتخاب سبک زندگی بطور خلاصه یعنی اینکه مشخص کنیم شیوه ی رفتار ما با دنیا چگونه باید باشد . یعنی باید رابطه خودمان با دنیارا تعریف کنیم . یکی از مهمترین شاخصه های این شیوه ی برخورد را  امام علی اینگونه تبیین میکند که : نباید دنیا را تکریم و تعظیم نماییم بلکه برعکس باید دنیارا تحقیر کرد 

حضرت علی در نهج البلاغه می فرماید:

قد حقرت دنیا و سقرها و اهون بها و هونها و علم ان الله ذباها عنه اختیاراً،

پیامبر دنیا را تحقیر کرد و کوچک شمرد و خوارش داشت و می دانست که خداوند متعال دنیا را برای او تنگ کرده، چون خیر او را می خواسته نه این که بد او را می خواسته است.

و بسطها لغیره احتقاراً

و بسط داد دنیا را برای غیر او، برای این که حقیرش می شمرد. اگر چیز ارزشمندی بود، به دوست خودش بیشتر می داد و چون این چنین بود،

فاعرض عن الدنیا بقلبه،

وقتی فهمید که خدا دنیا را حقیر شمرده است، آن وقت با قلبش از دنیا اعراض کرد

و اماته ذکرها عن نفسه،

اصلاً یاد دنیا را از دلش بیرون برد.

و احب عن تغیب زینتها عن عینه

و اصلاً دوست می داشت که زینت دنیا از چشمش غایب باشد.

لکیلا یتخد منها ریاشا

برای این که خدشه ای از دنیا بر قلبش وارد نشود، چون آدم اگر یک زیبایی را ببیند به اندازه ی یک زیبایی تحت تاثیر قرار می گیرد، دوست نمی داشت این زیبایی ها را ببیند.

( این مطلب درخشان در خطبه ی 109 نهج البلاغه است)