شنیده شده است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم ، اخیرا برای دیدار شجریان  با همسرش به منزل شجریان رفته است. 

 

حسن روحانی با این کارش یک امتیاز منفی به خود اختصاص داده است زیرا شجریان با خواننده های فاسد رژیم خونخوار پهلوی همکاسه شده است و به همین خاطر دیدار روحانی با او مانند این است که روحانی با زنان هرزه ی آوازه خوان دیدار کرده است. زیرا دوست دوست تو ، دوست تو است . 

اگر خبر صحت داشته باشد ، این دیدار را میتوان پیوند روحانی با زنان روسپی خواننده تلقی کرد. 

علاوه برآن شجریان ، با حضور در تلویزیونهای ماهواره ای ضد دین سخنان تحقیر کننده ای را نسبت به مذهب و دین و انقلاب بر زبان جاری ساخته است . بنابراین ، این حرکت روحانی محبوبیت او را کاهش داده و شعار تدبیر او را  زیر سوال  میبرد.