خدایا 

برای رسیدن به رضوان تو ، هیچ مانع و تحدیدی نمیتواند بازدارنده ام باشد ، آرزوی دیدار تو حتی عبور از گذرگاه وحشتناکی مانند قبر را نیز برایم آسان میکند. من به قبر طور دیگری نگاه میکنم.  مثل در خانه معشوق !