رئیس جمهور هایی دیده ایم که انتقاد از وزرایشان را برنمی تافتند. آنها در برابر نقد اقدامات اشتباه وزرایشان از آنها دفاع تمام عیار میکردند و هیچ وقت اشتباه وزیران را قبول نمیکردند و همیشه بدنبال توجیه میگشتند و خوشبختانه همیشه توجیهی برای آنها یافت میشد.  اگزچه ماهها بعد شنیده میشد که وزیری برکنار شده است اما تایک وزیری سرکار بود گویی انتقاد برآنها وارد نبود.
اما روحانی این اخلاق ناپسند را اصلاح کرد و خبر آن به این صورت به بیرون درز کرد که در خبرها آمده بود :
رئیس جمهور در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت تذکر جدی به محمد جواد ظریف بابت اظهارنظر غیرتخصصی در زمینه توان دفاعی کشورمان داده است.

به گزارش دیساپ، ندای انقلاب افزود: ظریف در پاسخ گفته است که سخنانش به صورت ناقص از سوی رسانه پوشش داده شده است!

روحانی  تا اینجای کار یک امتیاز مثبت دیگر را بخود اختصاص داد. اما برعکس او آقای ظریف 2 امتیاز منفی گرفت. یکی بخاطر اظهار نظر غیر تخصصی در زمینه توان دفاعی کشور است و دومی هم که بدتر از اولی است بخاطر عدم قبول اشتباهش و انداختن توپ به زمین رسانه ها است. باید آقای ظریف کمی ظرافت بیشتری بخرج دهد. کسی مثبت نگاه میکند نباید به امتیازات منفی اجازه ورود بدهد.