خدایا! برای هر شکرت شکری لازم است

... و همین برای اثبات عجز بنده از جبران حق عبادت تو کافیست.

یاحق!

.