نوجوانی راز موفقیت را از سقراط پرسید. سقراط از نوجوان خواست تا روز بعد در کنار رودخانه به دیدن او بیاید. سقراط از نوجوان خواست تا با او در داخل رودخانه راه برود. وقتی آب تا گردن آن ها بالا رفت، سقراط گردن نوجوان را گرفت و سر او را زیر آب فروبرد. نوجوان تلاش کرد تا سرش را از آب بیرون بیاورد ولی سقراط قوی بود و سر او را همچنان در زیر آب نگه داشت. وقتی نوجوان به نفس زدن افتاد، سقراط سر پسر نوجوان را از زیر آب بیرون آورد. نخستین کاری که پسر انجام داد این بود که یک نفس عمیق کشید.سقراط پرسید: «وقتی سرت زیر آب بود از همه بیشتر چه چیز را دوست داشتی؟» پسر جواب داد:« هوا را» سقراط گفت: « این راز موفقیت است. هرگاه موفقیت را به همان شدت و اندازه ای که هوا را در زیر آب می خواستی، بخواهی، موفق خواهی شد. راز دیگری در میان نیست.»