بهر دیدار تو من لحظه شماری میکنم

در دل پاییز مشق نوبهاری میکنم

برده ای قلب مرا و سرنوشتم  دست توست

من تو را ای حس زیبا خواستگاری میکنم