دزدی وارد خانه مردی احمق شد و مشغول غارت گردید و مرد هیچ نمیگفت گفتند چرا بیرونش نکردی گفت : مگر من دعوتش کرده ام که بیرونش کنم !؟...

به این جمله دقت کنید:

تا حال نه کارت تبریکی برای روسای کشورهای بزرگ فرستاده ایم و نه امید یاری آنها را داریم"

این نوع اظهار نظر ها و موضع گیریها آخرین قطره های اعتماد ما به ایشان را از بین میبرد

من هنوز هم نمیتوانم درجه بندی کنم که آخرین بیانیه آقای موسوی از چه نوع ساده لوحی برخوردار است . واقعا جای تاسف دارد . ایشان چطور میخواست رئیس جمهور باشد. وما با چه شناختی میخواستیم به ایشان اعتماد کنیم ؟
ایشان میگوید : اینهایی که خانه مرا غارت میکنند  به دعوت من نیامده اند پس من هم کاری به ایشان ندارم ! ! ! . . . چه دارد بر سر ما میاید؟

چه عواملی باعث شده است که افراد ، اینگونه مملو از غیرت شوند؟ این چه تراژدی است که اجرا میشود؟

آیا زمان مرگ نخبگان فرا رسیده است؟

. . . من هیچ نمیگویم تا عقلا فهم خود را به قضاوت فرا خوانند.