ﺣﻛﺎﯾت

در کتاب ((لئالی الاخبار )) آمده است ﻛﻪ وﻗﺗﻰ ﺳﻠﻣﺎن واﻟﻰ مدائن ﺑود روزى ﻣﻬﻣﺎﻧﻰ ﺑر او وارد ﺷد . از ﺷﻬر ﻣداﺋن ﺑﯾرون آﻣد ، آﻫوﻫﺎﯾﻰ دﯾد ﻛﻪ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾروﻧد و طﯾورى را دﯾد ﻛﻪ در آﺳﻣﺎن طﯾران ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺳﻠﻣﺎن ﺻدا زد ﻛﻪ ﯾک آﻫوى ﻓرﺑﻪ و ﯾک ﻣرغ ﭘرﻧدﻩ از ﺑﯾن ﺷﻣﺎﻫﺎ ﻧزد ﻣن ﺣﺎﺿر ﺷود ﻛﻪ ﺑراى ﻣن ﻣﻬﻣﺎﻧﻰ رﺳﯾدﻩ و ارادﻩ اﻛرام او را دارم ، ﯾک آﻫو و ﯾک ﻣرغ از آﻧﻬﺎ در ﻧزد ﺳﻠﻣﺎن ﺣﺎﺿر ﺷدﻧد، ﻣﻬﻣﺎن ﺳﻠﻣﺎن از آن ﻛﯾﻔﯾت ﺗﻌﺟب ﻛرد، ﺳﻠﻣﺎن ﻣﻠﺗﻔت ﺗﻌﺟب او ﺷدﻩ ﮔﻔت آﯾﺎ ازﯾن ﻛﯾﻔﯾت تعجب ﻣﯾﻛﻧﻰ ، آﯾﺎ ﻧﻪ ﭼﻧﯾن اﺳت ﻛﻪ ﻫر ﻛس اطﺎﻋت ﻣوﻻى ﺧود را ﺑﻧﻣﺎﯾد ﻫﻣﻪ ﭼﯾز اطﺎﻋت او را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد، آﯾﺎ ﻣﻣﻛﻧﺳت ﻛﻪ ﺑﻧدﻩ اطﺎﻋت ﺧدا را ﺑﻧﻣﺎﯾد و ﺧدا از ﺧواﺳﺗﻪ ﻫﺎى آن ﺑﻧدﻩ ﺗﺟﺎوز کند ؟

پرونده:Salman Pak.jpg