درسی از عاشورا : اگر امام حسین در کربلا مبارزه نمیکرد و شهید نمیشد معلوم نبود که حس نفس دوستی و عافیت طلبی انسان ، دامنه ی تقیه را تا چه حد وحشتناکی گسترش میداد. امام با شهادت خود نشان داد که به خطر افتادن جان ، همیشه نمیتواند بهانه ی خوبی برای کتمان حقیقت و دستاویزی برای مصلحت اندیشی و تحمل ظلم باشد.

این ، درس بسیار مهمی است که امام با خونش بر تخته سیاه تاریخ نگاشت تا هرگز فراموش نشود.


 

تقیه ، اصطلاحی دینی به معنای ابراز داشتن عقیده یا انجام دادن کاری بر خلاف نظر قلبی خود به دلایلی خاص می‌باشد.